Klauzula dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15, 91-142 Łódź.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 jest Pani Anna Frąckowiak, e- mail: a.frackowiak@dpsrojna.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917), w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15,

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizowania przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.