Klauzula dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15, 91-142 Łódź

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi jest Anna Frąckowiak, e-mail: a.frackowiak@dpsrojna.pl

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, jest art. 107 pkt 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017 r. poz.1769), § 2 pkt 4, 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018 r. poz. 734) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2016, poz. 1406).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji zadań statutowych Domu,

  • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

  • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

  • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

  • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

  • archiwizacji danych.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15,

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.