Klauzula dla kontrahentów

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul Rojna 15, 91-142 Łódź.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi jest Anna Frąckowiak, mail: a.frackowiak@dpsrojna.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017 r. poz.1769) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15,

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.