bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi
http://dpsrojna.pl/bip

Data publikacji strony internetowej: 30-09-2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-09-2020


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest *częściowo zgodna* z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 08.03.2021


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Anna Frąckowiak
adres e-mail - dpsrojna@dpsrojna.pl
numer telefon - 42 652-24-25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
telefon: 42 638 44 44

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na osiedlu Teofilów, dojazd liniami tramwajowymi 2, 8, 13, 16 i dojście około 1000 m i autobusowymi 76, 78, 96A, 96B, 96C, dojście około 150 metrów,

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku z poziomu ulicy odbywa się przez portiernię lub wjazd przez bramę – brama otwiera się automatycznie. Możliwy wjazd na teren podwórka. Wyznaczone miejsca postojowe np.: karetek lub pojazdów osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym.
Wejście do budynku z poziomu wejścia głównego – bez barier architektonicznych.
Budynek wyposażony w windę osobową.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość tłumacza języka migowego na miejscu.
Z tłumacza języka migowego można skorzystać bezpłatnie online na stronie https://tlumacz.migam.org/


Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnychOpublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 09.03.2021
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 13.10.2020
Dokument oglądany razy: 742